Newsletter June

Newsletter June

MADRID2020, June 5thDear friends,Sadly, the Coronavirus pandemic has made us suffer. We have lost friends and loved ones. We make memory and silence for all of them.But this Association, through its EB, has not stopped working. We have held Councils and Commission...
In Memory of Robert Minasyan

In Memory of Robert Minasyan

Մադրիդ   15 մայիսի, 2020թ․Ռոբերտ Մինասյանի ՀիշատակինՍիրելի Ռոբերտ, որ հանգչում ես դրախտում,EURHODIP-ում ավելի քան 30 տարի լինելով, երբեք չեմ անհանգստացել իմ գործընկերների հոգևոր և քաղաքական պատկանելիությամբ։ Կարևորն ինձ համար եղել է այն սերը, որ մարդիկ տածել են...
#Stayhome #Restezchezvous #Quedateencasa

#Stayhome #Restezchezvous #Quedateencasa

MADRID2020, March 16thDear friendsFrom EURHODIP, we wanted to send you a message full of affection in these difficult times.I imagine that many of you will read to me from your homes, transformed into a place of life, work, and leisure, with the children playing and...
Newsletter March – Welcome Spring

Newsletter March – Welcome Spring

MADRID4th of March of 2020Dear Friends:On the eve of the spring of 2020 I address all EURHODIP schools and universities with the joy of seeing the work our executive team bear fruits. The results are clear: more institutions adhering and pending admission, more...