Declaration

Declaration

In view of the current situation of armed conflict and humanitarian emergency in Ukraine, the Executive Board unanimously approved, in an extraordinary meeting held on March, 24, this declaration, in the following terms: The Executive Board expresses great concern...
Newsletter June

Newsletter June

MADRID2020, June 5thDear friends,Sadly, the Coronavirus pandemic has made us suffer. We have lost friends and loved ones. We make memory and silence for all of them.But this Association, through its EB, has not stopped working. We have held Councils and Commission...
Creative Teacher Competition

Creative Teacher Competition

Dear EURHODIP member,We would like to improve the current situation to award the creativity of your teachers running a new competition.The aim of this competition is to acknowledge the creative teaching carried out by Eurhodip member school’s teachers, instructors and...
In Memory of Robert Minasyan

In Memory of Robert Minasyan

Մադրիդ   15 մայիսի, 2020թ․Ռոբերտ Մինասյանի ՀիշատակինՍիրելի Ռոբերտ, որ հանգչում ես դրախտում,EURHODIP-ում ավելի քան 30 տարի լինելով, երբեք չեմ անհանգստացել իմ գործընկերների հոգևոր և քաղաքական պատկանելիությամբ։ Կարևորն ինձ համար եղել է այն սերը, որ մարդիկ տածել են...